Trijntje Geerts Stenhuis, Uithuizermeeden 13.8.1804 - ?     index

ouders
Geert Jans Stenhuis
Hindrikje Pieters

gehuwd met
3.9.1825 Frederik Jacobs Schuurman, 1798-?

kinderen
* Frederica Schuurman, 1849-1929
Engelina Schuurman, 7.5.1841 - 't Zandt 13.12.1921
woonplaats en werkzaamheden

documenten
Stenhuisheerd
Naar de naam te oordelen heeft op de plaats van deze boerderij vroeger een steenhuis gestaan. Historisch is daar niets van bekend. In 1586 wordt bij een opmeting slechts het 'stenhues heem' vermeld.
Het huis lag tot 1718 op omkaad, maar buitendijks gebied op een ronde kunstmatige verhoging. Waarschijnlijk is het eens weggespoeld door een overstroming, die het aanzijn heeft gegeven aan de volgende legende:(...)
"Staenhuisheem, ... staende een streeck buytendycx op de Meden, werd aldus genaemt, omdat -sooals my voor gewisse en vast de olde joncker Joest Lewe (deze werd geboren voor of in 1572, in welk jaar zijn moeder overleed) tot Sandeweer ende de olde muy Wyme tot Uuthuysen uut de mondt van haere olders, aleer by het dyckgat wonende tegenover Staenhuusheem, hebben vertelt - al over de driehondert jaren seker woest en weelig joncker, wonende tere plaetse, nu Staenhuusheem genaemt, hebbende op seker Paeschedag te lang op 't bedde gelegen, is te laet ter kerck gekommen tot Usquert - Usquert kerck heeft 500 jaeren gestaen, soo muy Wyms olders in seker datum aldaer gelesen hebben - wat Uuthuisen en Uuthuystermeden hadden die tyt noch geen kerck, soo quam hy te laet, seg ick, als nu de goddelycke dienst ten eynde was.
Midsdesen soo heeft de voornoemde joncker begeert, dat den priester wederom op een nieu soude de dienst aenvangen, 'twelcke de priester weygerende, is van hem in de kerck vermoort. Dit soo gedaen synde, syn se met de waegen laet thuis gekeert, alwaer de meyt de taefel gedeckt hebbende tegen hun wedercompste, soo is hy met syn vrouw en kinderen ter taefel gaen sitten.
De meyt, om tyt te winnen, ging nae de graft om schotelwaeter te besorgen. Sy komt met de emmer nae binnen toe ende vint de deure, daer se door in 't binnenruym moest treden, geheel gezoncken ende de taefel met de aensitters nae de grond diep insinckende. Zy werd hierdoor verschrickt, loopt na buiten ende korts na binnen werderkeerende, vind se die alle gelyck in de grond verzoncken.
Die selve dagh ende oock 's anderen daeges quamen veel menschen bygeloopen om dit jammer te sien ende merckten, dat de kisten en kasten ende alle de rest van 't huisraedt naezonck, soodat se noch een touw vastmaeckten aen 't eene eynd van de kist, maer en hebben se niet konden optrecken. Mids is die oock met de rest verzoncken.
Veel tyts daernaer hebben der vyerige draecken en jachthonden ende andere gespoock allen nagten boven de plaetse gesien geweest, soodat noch ten tyde van voornoemde muy Wymes olders daer niemandt heeft duren wonen".
Uit: De Ommelander borgen en steenhuizen. Van Gorcum, 1987