Altger Douwes Houckama, 1478 (testament)     index

oudersgehuwd met
Ida

kinderen
verre nazaat: Hendrik Jans Faber, 1795-1863


woonplaats en werkzaamheden
Bolsward en omgeving.
documenten
In 1478 liet de niet onbemiddelde Altger Douwes Houckama een testament
opstellen, 'ook al ben ik nog gezond van lichaam en geest (..) aangezien er
niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de ure des doods'.
Hij verdeelde zijn bezit en beschreef schenkingen voor goede doelen.
Ook bepaalde hij dat een deel van zijn bezittingen gereserveerd diende te
worden als 'leen' om uit de opbrengsten ervan leden van zijn nageslacht een
opleiding tot priester te geven. Na hun wijding tot priester zou uiteraard
ťťn van hun belangrijke taken zijn: het lezen van zielemissen voor Altger Douwes
en het andere voorgeslacht.
Precies gaf Altger Douwes aan wie de betreffende priester dienden te benoemen
en op welk altaar de verkozene zijn geestelijke plichten ten behoeve van de ziel
van de overledene diende te vervullen, nl 'toe Aldehouw toe Bolswert, oppa Cruijs altear;
soe lang als deer een altaer compt van dat heijlige sacrament ende dan da pronda
op dat altaer toe wessen ende naet oppet Cruijs altaer.'
De Reformatie ging echter ook het leen niet voorbij. Waren als beheerders van zijn
leen door Altger Douwes de drie hoofdpriesters van Bolsward, de bewoner van het
Juwingahuis en vier 'raadslieden' (te weten: wethouders) van het gemeentebestuur
van Bolsward aangesteld, na 1580 werden de hoofdpriesters vervangen door de
predikanten. En tot vandaag toe wordt het leen broederlijk door kerk en staat samen
beheerd. De zielemissen komen in het verhaal niet meer voor en de 'studie-financiering'
heeft zich verbreed: in de 19e eeuw werden nog veel bijdragen verstrekt aan theologie-
studenten, in de 20e eeuw zijn overwegend studies in de exacte vakken van een 'begeving'
voorzien, waaronder de beroemde sterrekundige Jan Hendrik Oort.
De zielemissen in de middeleeuwen symboliseerden een zeer bepaalde kijk op leven en dood.
Het is historisch gezien aardig dat een nakomeling van Altger Douwes (Otto B. Wiersma, 1953)
in 1985 mede met een 'begeving' van het Houckemaleen in een publikatie uitdrukking kon
geven aan de visie van gereformeerde ouderen op leven en dood (Janneke van der Ploeg &
Otto B. Wiersma, Ouderen en Geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeleving en het
subjectief welzijn bij ouderen uit de Gereformeerde Kerken, 1985).

Over de geschiedenis van het Houckamaleen.
Helaas zijn de meeste oude archieven van de lenen verdwenen.
Pas vanaf de Napoleontische tijd zijn concrete gegevens bekend uit de boeken.
Interessant is het verwantschaps-aspect bij het toekennen van de 'beleningen'.
Een clausule tav het Houckamaleen geeft aan dat als 'beneficiant'
'een van sijn bloet' gekozen dient te worden, mits echter 'dat sij
nuth ande bequaem daertoe sijnt'. De leenbesturen hebben zich in de loop van
de geschiedenis meer gehouden aan de voorwaarde wat betreft de familieband
dan aan die van de bekwaamheid en nuttigheid voor het geestelijk ambt ten
bate van het lezen van de zielemissen.
Van een aantal lenen werd rond 1500 misbruik gemaakt, zodat de overheid moest ingrijpen.
In 1539 schreef keizer Karel V voor dat de beleningen gegund mochten worden aan
minderjarigen met de bedoeling dat zij uit de opbrengst ervan voor priester zouden leren.
De belening eindigde als de beneficiant afgestudeerd of 25 jaar zou zijn.
Na 1580 verdrong het Protestantisme het Rooms-Katholicisme en kwam de tot dan toe
gebruikelijke bestemming van de leengelden (het lezen van de zielemissen) te vervallen.
Dat soort 'pauselijke' activiteiten werden door de Gewestelijke Staten verboden en de
beleningen werden toegewezen aan 'eerlicke ende degelicke predicanten, schoelmeesters
ande alimentatien ende onderhoudenissen van den nootdrufftigen'.
Het bestuur van het leen komt in handen van de twee Hervormde predikanten van Bolward,
de burgemeester en twee raadslieden van de stad en de bewoner van het Juweingahuis.
Sedert ca 1870 kwam in Nederland de secularisatie op, waarmee een geringere waardering
voor de theologie-studie gepaard ging. De beleningsmogelijkheden werden verruimd
tot andere studies en uiteindelijk ook tot vrouwelijke nakomelingen uit de familiekring
van Altger Douwes Houckama en zijn echtgenote Ida.

Hieronder een (onvolledige) lijst van beneficianten van het Houckamaleen
met hier en daar de toevoeging van wat interessante gegevens, die voornamelijk
ontleend zijn aan het boek van Gerben Abma (zie onderaan deze pagina):
1543 Mathys Willemz, Clerck nu ter tyt (Benificiaalboeken, p.280)
? Regneri Pauli
1614 Jolmer Jans, zoon van Jan Pieters te Tzum
1628 Fredericus Reinalda, zoon van Edo Reinalda en Hotske Pauli
1637 Hiddius Taconiis
1653 Petrus Dreeuhuizen, zoon van luitenant 'Dreuhuizen', geboren in St. Jacobi
? Regnerus Ens, kandidaat tot de Heilige Dienst
1680 Jacob Jansen, zoon van Jan Jansen, in leven koster te Bolsward
    Jacob werd in het Weeshuis opgevoed en overlijdt in 1683
1683 Paulus Edes Reinalda, zoon van wijlen Ede Reinalda
1695 Adrianus Ens (kandidaat geworden en naar OostindiŽ vertrokken)
1709 Douwe Jans, zoon van Jan Sipkes
    hij zit op 7-jarige leeftijd al op de Latijnse school
1722 Pieter Jacobs Boltjes, zoon van Jacob Boltjes, konvooimeester te Bolsward
1739 Jan Everts Faber (7 jr), zoon van Evert IJpes, meestersmid te Koudum
1763 Johannes Groenewoud (8 jr), zoon van Johannes Groenewoud te Leeuwarden
....... kanttekening van de Collatores dat het leen gebezigd dient te worden tot het
....... voorgestelde doel, namelijk 'ter volbrenging der studiŽn in de Heilige Godgeleerdheid.
1783 Hendrik Posthumus (9 jr), zoon van Nanning Posthumus en Maria Worms,
    die echter in 1787 vraagt om hem het leen te ontnemen,
    omdat hij liever een handwerk leert dan studeert
....... In 1791 bepalen de Collatores ook nog eens dat de kandidaat moet studeren
....... in Franeker en ook nog dat hij 'zig nergens anders zal moogen laaten Candidaat
....... maaken dan bij 't Classis van Bolswert en Workum',
....... ook al wordt tevens de mogelijkheid opengelaten om een betrekking te
....... aanvaarden op een Akademie of Latijnse school.
1791 Johannes Groenewoud, geboren in 1781, zoon van een predikant
....... stadhouder Willem V en Gedeputeerde Staten verlenen goedkeuring aan de begeving.
1810 Douwe Jans Faber (13 jr), zoon van Douwe Jans Faber te Bolsward
    later predikant te Obdam in Noord-Holland
1829 Jan Frederiks Fogteloo, geboren 1820
1849 Jan Douwes Faber, geboren 1838, zoon van Douwe Jans Faber en Jetske Heijes
1861 Bokke Hermanus Habbema, zoon van Izaak Habbema en Jansje Poppe
....... In 1872 wordt het besluit genomen ook een tweede beneficiant te benoemen
....... die dan niet verplicht is voor predikant te studeren
1872 Dominicus Gerbrandus Jelgersma (geboren 1856, zoon van Bernardus Jelgersma
    en Titia Jiske Faber - hij studeert in de letteren)
....... 1873 het Juwingahuis is afgebroken waarmee het recht van collatie van de bewoner eindigt
1874 Dirk Adrianus Brinkerink, geboren 1859, zoon van A.D. Brinkerink en
    Trijntje Faber - als eerste gebeneficieerde moet hij theologie studeren
....... de pensie wordt verhoogd tot jaarlijks 1000 gulden
1880 Bernardus Jelgersma, geboren 1863 (uit 9 kandidaten)
1884 Jacob Keilman, geboren 1869, zoon van Gerrit Keilman en Aaltje Kuipers
    die in 1888 wegens zwakke gezondheid moet stoppen met de studie
1888 Fokke Ydema, geboren 1873 te Jorwerd, zoon van Christiaan Fokkes Ydema en Willemke Bosma
.......1889 register van deelgerechtigden - in het archief van het Houckamaleen.......
1889 Wijbe Faber, geboren 1872, zoon van Jan Faber en Taetske Osinga (medicijnen)
1898 Douwe Faber, geboren 1878 te Ilpendam (theologie)
1901 Wander Ydema, geboren 1887 (theologie)
1906 Jaques Brinkerink, geboren 1890 (theologie)
1908 Lieuwe Albertus Faber, geboren 1890 (medicijnen)
....... 1908 begin van het eerste nog bewaarde notulenboek van het Houckamaleen
1913 Aant Dirks Ferwerda, geboren 1898, overleden in 1916
1915 Willem Frederik Carel Engelbert van Bevervoorde, geboren 1896 (studeert in Delft)
1916 Wander Graafsma, geboren 1901 (veearts)
1919 Jan Hendrik Oort, geboren 1900, die eind 1922 bedankt wegens het aanvaarden
    van een assistentschap aan de Yale-universiteit in de Verenigde Staten (sterrekundige)
1923 Heije Faber, geboren 1907 (uit 17 kandidaten)
1927 B. van der Heide, geboren 1912 (uit 11 kandidaten)
.......... 1930 F. Bakker stelt een stamregister van de leengerechtigden op........
1930 en volgende jaren krijgen de huurders van de leenlanderijen een huurkorting ivm de crisistijd
1933 Jan Banning, geboren 1915 in Leeuwarden (uit 21 kandidaten) (wiskunde?)
1937 Aernoud Bergmann, geboren 1919 (uit 21 kandidaten)
    in 1943 omgekomen bij een vliegtuigongeluk
1940 Pieter Cornelis Brinkerink, geboren 1921 (theologie, later wil hij arts worden)
1946 Joh. Brinkerink en Wypke Thomas de Jong (uit 87 kandidaten)
1949 Lambertus Frans Krips, geboren 1929 (uit 22 kandidaten)
.......... Er wordt nu pas weer besloten dat ook de opleiding
.......... tot Rooms-Katholiek geestelijke weer mogelijk is...
1950 Ruth Hooykaas, geboren 1931, studeert vlot af in 1956 (..)
1956 Diny Ferwerda, geboren 1937 (klassieke letteren) (uit 29 kandidaten)
1956 Marieke C. Clarke (Engeland)
.......... 1958 de pensie wordt verhoogd naar 1800 gulden
.......... 1964 de bestuurders van de lenen wijzigen de studie-leeftijden in 17 - 27 jaar
.......... en de pensie gaat naar 3750 gulden per jaar
.......... Het vergelijkend examen komt te vervallen: de rapportcijfers geven de doorslag
1965 Doekele Gerben Stavenga
.......... 1973 het bezit van het Houckamaleen is ruim 250.000 gulden exclusief 8.07.16 ha landerijen
.......... 1974 de vier lenen bespreken het uitvoeren van een onderzoek naar de geschiedenis van de lenen
Een namenlijst van de leengerechtigde geslachten van het Houckamaleen is te vinden in het
hieronder genoemde boek van Gerben Abma (1979)
Het schrijven van een vervolg op de geschiedenis van het Houckamaleen stuit
op problemen. Mijn pogingen in 2007 om de bovenstaande lijst met begevingen
in de jaren na de verschijning van het boek van Gerben Abma aan te vullen,
zijn gestrand op de 'wet van de privacy': de gegevens worden niet verstrekt,
noch door de beheerder van het leen, noch door de Provinciale Staten.
           Wie een Houckame-begaafde was, graag contact voor mogelijke vermelding!
Op deze plaats is in 2007 nog wel te melden dat Corien Wiersma (1983),
die als archeologie in 2006 onderzoek deed naar 'The Influence of Minoan palaces
on Minoan religion', in 2007 een begeving van het Houckamaleen ontving voor een nog te
publiceren onderzoek naar 'Early Helladic III & Middle Helladic domestic assemblage'.

De bestuurders van de lenen zien er klaarblijkelijk per 1988 geen heil meer
in om de volledige studie van een benificant te bekostigen. De overheid
stelt daar ruime middelen voor beschikbaar zodat de lenen in dat opzicht
niet meer in een behoefte voorzien. Om niet met de opbrengsten van het leen
te blijven zitten, bedenken de bestuurders een creatieve oplossing: het (mede)
financieren van een wetenschappelijke publicatie of proefschrift
(zie het reglement van 1988 onderaan deze pagina).

Aardig is ook nog te vermelden dat drie generaties kosters van de Martinikerk te Bolsward
met de naam 'de Waij' een rol speelden bij de registratie en het oproepen van leengerechtigden.
Deze taak vervulden ze even nauwgezet als het aangeven van de aanvang van de ook ver buiten
Bolsward vermaarde orgelconcerten op het schitterende Hinsz-orgel in de Martinikerk.

literatuur:
Voor de volledige tekst klik op het testament van Altger Douwes Houckama, 13 augustus 1478
W. Wiersma, Verhandeling over de Friesche leenen, dissertatie 1894
Gerben Abma, De Vier Bolswarder Lenen, 1979
met stamlijsten van de families der gerechtigden, testamentteksten, namen der benificanten enzovoorts.
Rond 1790 waren er nog zo'n 70 lenen in Friesland (volgens een beschrijving
van de Friese jurist E.M. van Burmania), in 1808 zijn er nog zo'n 16 van over
(P. Wierdsma en D.G. Manger).
Voor wie speciaal geÔnteresseerd is in de testamenten uit deze tijd,
is meer te vinden in: Friese testamenten tot 1550
Hierin staat ook dat het origineel van het testament van Altger Douwes Houckama
helaas niet meer voorhanden is. We moeten het doen met afschriften, waarvan het
oudste dateert van 1698, gecollationeerd door Ruardus Andala, predikant te Bolsward.
Interessant is dat er ook een ander Houckamaleen vermeld wordt in het testament
van Tyethye Sickes van Nyenhuys (1507), waar aangegeven staat:
"Item ick bespreeck twe davidg. renten op die Voiryp enden,
die ick ghecoft heb van die patroen, tot Houckama leen toe Wynaldum,
dat die preester voer my ende myn vrenden sal bydden tot ewyghen tyden."

Reglement Houckamaleen 1988